تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۰ | 18:21 | نویسنده : سیدمحمد حسین فاطمی

زو پسری سر به راه و عـاقل به نام گــرشـاسپ داشت که بعد از مرگ پدر به سلــطنت رسـید و را پدر را در

راه عدالت گستری ادامه داد.

افراسیاب به توران زمین بازگشت.پشنگ از کشته شدن فرزندش اغریرث،ناراحت و افسـرده بود و به خاطر

همین،اجازه ورود افراسیاب را نمی داد و این وضعیت در نه سال پادشاهی گرشاسپ ادامه پیدا کرد.

گرشاسپ بعد از نه سال پادشاهی چشم از جهان فرو بست و دوباره ایران بی شاه شد.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۰ | 17:30 | نویسنده : سیدمحمد حسین فاطمی

سیمرغ مرغ افسـانه ای و موهوم که سـیرنـگ هم گفته شده است و نیـز گفته اند نام حـکیـمـی بوده که

زال پدر رستم را پرورش داده است.

در شاهنامه نام مرغی بوده که زال پسـر سـام را از کوه البرز برگرفت و با جوجه های خود پرورش داد،چـند

سـال بعد،سام به جســتجـوی پسرش زال رفت.سـیمرغ زال را به سام سـپرد و پری از خود به او داد تا هر

وقت محتاج کمک شد،آن را به آتش بیندازد.

سیمرغ در جنگ رستم و اسفندیار،به خواهش زال به یاری رستم شتافت و به تدبیر او اسفندیار به دست

رستم کشته شد.تاريخ : دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۰ | 15:17 | نویسنده : سیدمحمد حسین فاطمی

رستم

قدرتمند ترین پهلوان ایرانی و بزرگترین قهرمان داستانـهای حماسی ایران است.او پسر زال و رودابه بود که

به هنـگام تولد بسـیار تنومند و بزرگ بود و به همین جهت برای به دنیا آوردنـش،زال از ســیمرغ دانا کمـک

خواست.

هنوز کودکی بیش نبود که پیلی سپید را کشت و قدرت خویش را نشان داد.چندی بعد به دژ سپند رفـت 

و به انتقام نریمان اهالی آن دژ را از دم تیغ گذرانید.

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۰ | 15:19 | نویسنده : سیدمحمد حسین فاطمی

حسن بن اسحاق شرفشاه،ابولقاسم فردوسی،یکی از بزرگترین

سخن سرایان و از سـتارگان قدر اول آسـمان ادب فاـرسـی و از مفـاخر

جاویدان ملت ایران اسـت.فردوسـی به احتـمال قوی در حـدود سـالهای

۳۲۹یا۳۳۰در شـهر باژ از قراء تابران طـوس متولد شـد.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۰ | 13:44 | نویسنده : سیدمحمد حسین فاطمی

 

داستان زال وسیمرغ

جـهان پهلوان ســام نریمان فرزندی نداشت.تنـــها آرزویش ایـــن بودکه خدابه اوپسری بدهدتابرجـــای

پدربرتخت فرمانروایی سیستان بنشیند و دلش راشاد کند.

همسرجوان سام نه ماهــه بارداربود وسام انتظار داشت که بانوی جوان و برومندش،پهلوان بچـــه ای

برایش به دنـیابیاورد.چند روزبعد کودکی شاداب وتندرست ازمادرجداشــد؛پهـلوان بچه ای که چهره ای

زیباداشت،امّاموهای سر و مژگان و ابروهایش سفیدسفیدبود.ادامه مطلب